Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20 czerwca 2023 roku

Zarząd UNITRA S.A. (KRS 0000014280), działając na podstawie art. 399 § 1 Ksh, zwołuje na dzień 20.06.2023 r. godz. 1000 Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ), które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 50.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
  3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r.
  4. Powzięcie uchwały o użyciu kapitału rezerwowego i pokryciu straty za 2022 r.
  5. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 r.
  6. Zamknięcie obrad.