Bądźmy w kontakcie

UNITRA TOWARZYSTWO HANDLOWO-PRZEMYSŁOWE SPÓŁKA AKCYJNA


Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000014280
NIP: 526-000-18-90
Regon: 012060464

Bank Pekao SA O/Warszawa
nr 73 1240 6003 1111 0000 4947 5078
Kapitał zakładowy Spółki
4.000.000 PLN w całości wpłacony

Zostaw nam wiadomość