Zwyczajne Walne Zgromadzenie 18 czerwca 2024 godz. 10.00

Zarząd UNITRA S.A. (KRS 0000014280), działając na podstawie art. 399 § 1 Ksh, zwołuje na dzień 18.06.2024 r. godz. 1000 Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ), które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 50/54.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
  3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r.
  4. Powzięcie uchwały o użyciu kapitału rezerwowego i pokryciu straty za 2023 r.
  5. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 r.
  6. Zamknięcie obrad.