Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 22 czerwca 2022

Zarząd UNITRA S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000014280), na podstawie art. 401 § 2 Ksh rozszerza porządek obrad ZWZ zwołanego na dzień 22.06.2022 godz. 10.00 roku, o pkt: „Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.”, rozpatrywany jako punkt. 7. Dotychczasowy pkt. 7 porządku obrad staje się pkt. 8.

dotychczasowa treść § 10 Statutu

  1. Akcje są zbywalne, jednakże zbycie akcji imiennej wymaga zezwolenia Spółki.
  2. W razie odmowy zezwolenia na zbycie akcji Spółka wskaże innego nabywcę w terminie 2-ch tygodni od daty odmowy na zbycie akcji. W tym wypadku sprzedaż akcji nastąpi po cenie giełdowej, a w razie braku takiej ceny, po cenie wynikającej z wartości bilansowej akcji, według ostatniego bilansu Spółki.
  3. W razie niewskazania nabywcy przez Spółkę w terminie określonym w ust. 2 akcja imienna może być zbyta bez zgody Spółki.

proponowana treść § 10 Statutu

  1. Akcje są zbywalne.

ogłoszenie rozszerzenie porządu