Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 20 czerwca 2023

Zarząd UNITRA S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000014280), na podstawie art. 401 § 2 Ksh rozszerza porządek obrad ZWZ zwołanego na dzień 20.06.2023 roku godz. 10.00, o poniższe punkty rozpatrywane jako punkty 6 i 7 a dotychczasowy pkt. 6 porządku obrad staje się pkt. 8.

  1. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki polegającym na uchyleniu dotychczasowego brzmienia 10 Statutu Spółki, nadając mu nowe brzmienie;
  2. Wybór Rady Nadzorczej UNITRA Towarzystwo Handlowo-Przemysłowe S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami (tj. w trybie art. 385 3-9 k.s.h.):

a. ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej UNITRA Towarzystwo Handlowo-Przemysłowe S.A.;

b. dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej UNITRA Towarzystwo Handlowo-Przemysłowe S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami;

c. powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej UNITRA Towarzystwo Handlowo-Przemysłowe S.A.

dotychczasowa treść § 10 Statutu

  1. Akcje są zbywalne, jednakże zbycie akcji imiennej wymaga zezwolenia Spółki.
  2. W razie odmowy zezwolenia na zbycie akcji Spółka wskaże innego nabywcę w terminie 2-ch tygodni od daty odmowy na zbycie akcji. W tym wypadku sprzedaż akcji nastąpi po cenie giełdowej, a w razie braku takiej ceny, po cenie wynikającej z wartości bilansowej akcji, według ostatniego bilansu Spółki.
  3. W razie niewskazania nabywcy przez Spółkę w terminie określonym w ust. 2 akcja imienna może być zbyta bez zgody Spółki.

proponowana treść § 10 Statutu

㤠10.

2) Akcje są zbywalne.”