22 czerwca 2022 Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd UNITRA Towarzystwa Handlowo-Przemysłowego S.A. (KRS 0000014280), działając na podstawie art. 399 § 1 Ksh, zwołuje na dzień 22.06.2022 r. godz. 1000 Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ), które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 50.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
  3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r.
  4. Powzięcie uchwały o podziale zysku za 2021 r.
  5. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 r.
  6. Wybory i powołanie do Zarządu.
  7. Zamknięcie obrad.

ogłoszenie 22.06.2022