05 czerwca 2020 Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd UNITRA S.A. (KRS 0000014280), działając na podstawie art. 399 § 1 Ksh, zwołuje na dzień 05.06.2020 r. godz. 1000 Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ), które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 50.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 3. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r.
 5. Powzięcie uchwały o podziale zysku za 2019 r.
 6. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 r.
 7. Zmiany w Statucie Spółki.
 8. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
 9. Wybór podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy.
 10. Zamknięcie obrad.

Projektowane zmiany w Statucie Spółki:

w tytule działu V po wyrazie „AKCJI” dodaje się wyrazy: „I INNE POSTANOWIENIA”

w § 34 dodaje się ustępy 7 i 8 o poniższej treści:

 1. Wykonywanie zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw udziałowych z akcji np. wypłata dywidendy, jest wykonywane przez Spółkę bez pośredniczenia podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy, chyba że Zarząd Spółki, w zakresie niektórych bądź wszystkich zobowiązań Spółki wobec akcjonariuszy, postanowi inaczej.”
 2. Oprócz informacji ujawnianych w rejestrze akcjonariuszy na podstawie kodeksu spółek handlowych, Spółce i podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy mogą być podawane inne informacje niezbędne do wykonania obowiązku wynikającego z przepisów prawa a ujawniane w rejestrze, tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do wykonania obowiązku prawnego z zachowaniem obowiązujących przepisów szczególnie o ochronie danych osobowych.

05.06.2020 ogłoszenie w MSiG