11 lutego 2020 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd UNITRA S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000014280), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 400 ksh na wniosek MKG Sp. z o.o., zwołuje na dzień 11.02.2020 r., godz. 1000 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ), które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Nowogrodzkiej 50.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie NWZ i wybór Przewodniczącego NWZ.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia, że zgody Zgromadzenia Wspólników poza sprawami określonymi w statucie wymaga:
 • rozporządzanie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:
 1. umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:
 • rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
 • cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,
 1. umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:
 • rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,
 • cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawartych na czas oznaczony;
 • nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej:
 1. 100 000 000 zł lub
 2. 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
 • objęcie albo nabycie akcji innej spółki o wartości przekraczającej:
 1. 100 000 000 zł lub
 2. 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
 • zbycie akcji innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej:
 1. 100 000 000 zł lub
 2. 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.
 3. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia, że zgody organu nadzorczego poza sprawami określonymi w statucie wymaga zawarcie:
 • umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500 000 zł netto, w stosunku rocznym;
 • zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w pkt 1;
 • umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w którym maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia, że zgody organu nadzorczego wymaga zawarcie przez spółkę umowy:
 • darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20 000 zł lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
 • zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50 000 zł lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy zasad zbywania składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości oraz określenia, że zasady te muszą uwzględniać zastosowanie trybu przetargu lub aukcji oraz wyjątki od obowiązku ich zastosowania, w przypadku zbywania przez spółkę składników aktywów trwałych o wartości rynkowej przekraczającej 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość rynkowa tych składników nie przekracza 20 000 zł.
 2. Przyjęcie uchwały w przedmiocie określenia obowiązku przedkładania Walnemu Zgromadzeniu przez organ zarządzający zaopiniowanego przeze organ nadzorczy, sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk wraz ze sprawozdaniem organu zarządzającego z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy.
 3. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia, że w przypadku, gdy członkowie organu zarządzającego są powoływani przez organ nadzorczy, ich powołanie, z wyłączeniem członka organu zarządzającego wybieranego przez pracowników na zasadach i w trybie określonych w przepisach odrębnych, następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka organu zarządzającego.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wymogów jakie powinien spełniać kandydat na członka organu zarządzającego, uwzględniając w szczególności, że członkiem organu zarządzającego spółki może być osoba spełniająca wymogi określone w art. 22 ustawy z dnia 16.12.2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
 5. Podjęcie uchwały o obciążaniu wszelkimi kosztami zwołania i odbycia niniejszego Zgromadzenia wnioskującego o jego zwołanie Akcjonariusza-MKG Sp. z o.o.
 6. Zamknięcie obrad.

ogłoszenie o NZW 11.02.2020 w MSiG